یا حسین دعا کن آخر کار ما بشه ختم بخیر؛ دل ما بشه بیت بهشتی عشق شما و لاغیر؛ جون بدیم برا تو مثل عابس و مسلم و حر و زهیر... نماهنگ خون خدا با شعر و صدای امیر عباسی تهیه شده در سازمان فضای مجازی سراج.