دشمن بیزی تهدیدیله خاموش ائده بولمز؛ کلیپ مداحی با نوای آقا مهدی رسولی به زبان ترکی با زیر نویس فارسی تشنه لب باده حسن القضا، شهره به عشق علی مرتضی، وارث میراث تهمتن منم، پنجه در پنجه دیو افکنم؛ پاسخی به یاوه گویی های الهام و رجب