چند ماه از شروع واکسیناسیون عمومی در امریکا می گذرد، اما همچنان آمار فوتی‌ها قابل توجه است. همین مسئله هم به دست‌مایه‌ی تبلیغات منفی در مورد اثرگذاری واکسیناسیون در امریکا و حتی سراسر جهان تبدیل شده است.