کلیپی از برنامه هزار داستان با حضور فریبا متخصص که یک کلیپ انگیزشی و شکرگذاری برای ارزشها و نعمت هایمان را مرور می کند از پسری که بعد از سی سال توانست بشنود.