این کلیپ توسط عراقی ها ضبط شده که صحنه دفن غواص ها با دست بسته در کانال را روایت می کند