کلیپ عربی «بالحسین احرار» با نوای علی اکبر قلیچ و هنر نقاشی با شن خانم فاطمه عبادی