آموزش ذکری نورانی برای سرازیر شدن برکات در زندگی انسان از حاج آقا دانشمند؛ صراط علی المستقیم صراط مالک یوم الدین اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین