هر بار منو می بینی اخم هات توهمه، آخه هروز دیدنت بازم برام کمه، دوست دارم می دونی عذابم نده، بارون تو خودت شاهدی من چطوری ام با اون؛ کلیپ نماهنگ من و تو با صدای محسن ابراهیم زاده