مصاحبه خبرنگار جنگ با رهبرمعظم انقلاب هنگام بازدید از خطوط دفاعی.