نقل خاطره توسط آیت الله جوادی آملی از جبهه و جوان بسیجی که صورتش را سد باد داغ کرده بود