آروزمه راهی مشایه شم، کربلایی بشم باهات همسایه شم، دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و از تو دورم باورم نمیشه و دارم میمیرم، کربلا واسم ضروریه حسین اربعین اوضاع چجوریه حسین، کار من امسال صبوریه دارم میمیرم من ایرانمو تو عراقی چه فراقی مداحی محمد حسین پویانفر