اینو یادت باشه که ما نمی‌جنگیم... از خونه زندگی‌مون دفاع می‌کنیم.