ماه مهر رسید و یادی کنیم از دوران مدرسه، از این آدمای خودشیرین شماها هم داشتین؟