در برخی کشورهای جهان مخالفینی علیه واکسیناسیون وجود دارد که این روزها اخبار بسیاری از نحوه برخورد با آنها منتشر می‌شود. ترس از واکسن، بی اعتمادی به کشورهای سازنده و عقاید مذهبی از مهمترین دلایل مخالفت با واکسن به شمار می‌آید.