اگر در جامعه حب ولی حاکم بشه دیگه خطای دیگران را چشم پوشی می کنیم.