شاید امسال بیام حرمت؛ یا شاید سرکار دل من هست فقط شاید؛ یک نگاهی به همان برگه بینداز حسین؛ اصلا افتاده کسی از قلم آقا شاید ...