بهشت رفتن دو تا شرط دارد یکی حسن فعلی یکی حسن فاعلی کار خوب از آدم خوب! اگر آدم خوب نباشد روح طیب و طاهر نباشد، یعنی موحد نباشد آلوده باشد، کار هر چه خوب باشد صاحب کار را بهشت نمی برد!