عشق یعنی تموم سال و؛ همیشه بی قرار و برای اربعینت؛ آقای من زندگیم و دستت دادم تو این مسیر افتادم ای عشق مادرزادم حسین.