اقتصاد از ارکان اسلام هست و در دینداری مردم تاثیر دارد.