امام صادق ع ( با تلاوت سوره‌ی نور اموال خود را از تلف و دامان خود را از ننگ بی‌عفّتی حفظ کنید و زنانتان را با آن [در پرتو دستوراتش] از انحرافات مصون دارید که هرکس قرائت این سوره را در هر روز یا شب ادامه دهد، احدی از خانواده‌ی او هرگز تا پایان عمر بدی نخواهد دید و هرگاه بمیرد هفتادهزار فرشته او را درحالی‌که همگی برایش دعا و استغفار می‌کنند تا قبرش تشییع می‌کنند.