فیلم کوتاهی در مورد اهمیت رعایت نکات بهداشتی در برابر ویروس کرونا.