این روزها تئوری های مختلفی درباره واکسن های کرونا وجود دارد که افراد بسیاری به آنها استناد می کنند. به باور کارشناسان اغلب این تئوری ها بی خطرند اما بعضی از این تئوری ها می توانند جامعه را به خطر بی‌اندازند. اما چرا بعضی افراد نظریه های توطئه را باور می کنند.