سرمربی ما باید ایرانی باشد. استوری کوتاه از سخنان مقام معظم رهبری در تاکید به استفاده از سرمربی ایرانی در رشته های ورزشی به بهانه قهرمانی تیم ملی والیبال ایران با مربی ایرانی.