امشب دلم می خواهد بی خیال ترین آدم روی زمین باشم... یک آلزایمر شبانه بگیرم و به هیچ چیز و هیچ کسی فکر نکنم ...