چکار کنیم که مشمول عنایت خاص امام زمان شویم در سخنان سید حسین مومنی.