اگر روشنگری نکنید، دروغ گویان و اصحاب تحریف باز هم همان گونه که می‌خواهند ماجرا را به نفع خودشان روایت می کنند!