مراسم رونمایی از مستند شبیخون و بزرگداشت رزمندگان عملیات شبیخون شهید غیور اصلی.