آموزش بهترین و کاربردی ترین تکنیکهای دفاع در مقابل انواع چاقو و قمه.