مهندسین تایوانی قایق کنترل از راه دوری را طراحی کردند که زباله های دریایی رو جمع آوری می کند.