گاهی رعایت چند نکته ساده و یا دقت در انجام برخی کارها ساده از ایجاد خسارت های بزرگ جلوگیری می کند، در این کلیپ 9 نکته برای مراقبت از خودرو را بازگو می کنیم.