همیشه از من می پرسید چطور یک بچه خوب می تونیم تربیت کنیم؟، نکات مهمی در این باره در این پادکست توضیح داده شده.