بازی آموزش ریاضی جهت ها و قرینه سازی مناسب کودکان 6 سال به بالا.