ای خدا روزهای دشواریست؛ غم گرفته تمام دنیا را؛ ما به سویت پناه آوردیم؛ جان مهدی نگاه کن ما را؛ سر به زیر آمدیم و شرمنده؛ ناله و اشک و آه آوردیم ...