چیکار کردی؟ تا اسم کربلات میاد دلم میره؛ دلم تو جاده ها قدم قدم میره؛ تا میشنوم یکی داره حرم میره.