از اردیبهشت امسال اتفاقی رخ داد که در طول تاریخ دریانوردی نظامی ایران نظیر نداشت و توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرد، دو ناو جنگی ایران مسیری 45000 کیلومتری را تا اقیانوس اطلس طی کردند.