یک آموزش کاربردی برای دانش آموزان جامدادی با استفاده از نمد.