عشق عشق می آفریند، عشق زندگی می بخشد، زندگی رنج به همراه دارد، رنج دلشوره می آفریند ...