صنعت خودرو سازی سال هاست قربانی سیاست های غلط است. در حالی کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری زیادی در این صنعت کرده اند اما خودرو سازی در ایران همچنان در جا می زند.