ز جهان کناره کردم که تو در کنارم آیی... شاعر قاآنی.