کلیپ کوتاه سخنان مقام معظم رهبری در مورد اینکه اگر می خواهید به پیشرفت برسیم شرطش اینست که آمریکایی ها نزدیک نیایند!