رئیس جمهور از لغو روادید بین ایران و عراق خبر داد، این خبر بعد ملاقات با الکاظمی صورت پذیرفت.