نظر علی زکریایی درمورد مدیریت زمان و وقت در انسان.