میون این همه اخبار بد، هنوز هم برای ما سینما انگیزه و اشتیاق بی‌پایان برای خلق رویاهای جمعی بزرگه. رویای پایانِ کرونا، رویای دوباره دور هم جمع شدن، رویای تشویق های دسته جمعی...