با استفاده از یک حوله می تونید یک خرگوش بامزه درست کنید.