از همه دنیا بریدم؛ ببین آقا ناامیدم تو پناه بی پناهی منو دریاب ای امیدم؛ از همون بچگی دچارم؛ وقتی گره میخوره به کارم ...