خدا مرگم بده چه لبهای پر از خونی؛ خدا مرگم بده چه موهای پریشونی؛ خدامرگم بده چه اوضاعی چه مهمونی؛ نه فشی و نه چراغونی و نه سر دارم و نه سامونی.