بابا سلام عشق من ای همه زندگیم؛ شکسته شدم اول بچگیم.