عملیات ساختگی! روایتی از سناریوی ۱۱ سپتامبر و عملیات آمریکا در افغانستان به بهانه حمله به مواضع تروریست‌ها. بخشی از مستند «بیست سال»