شب که میشه آبله ی پاهام میسوزه؛ بیا منو ببر بابا یه روزشم یه روزه...