همه ی دنیا برای بقیه؛ سرِ گرد و خاکی، تک برای من؛ بسه دیگه این تنورُ، اون طبق؛ یه کمم بیا بشین ، رو پای من ...